EPIMETHEUS

ΕΠΙΜΗΘΕΥΣ

The Titan "Afterthought", a son of Iapetus, brother of Prometheus and husband of Pandora. [See PROMETHEUS and PANDORA.]